Jaarverslag 2017/ANBI

 

 

 

Jaarverslag 2017

 

 

Bestuur

 

Per 1 januari 2017 is de organisatie van de beide stichtingen aanzienlijk gewijzigd: Het aantal bestuursleden is teruggebracht tot drie personen, bestaande uit een kernbestuur van voorzitter, penningmeester en secretaris. Ter ondersteuning van het bestuur zijn zeven taakgroepen gevormd, die onder leiding staan van een Hoofd van Dienst.

 

Op 1 januari 2017 is Martin van Blijswijk afgetreden als penningmeester en opgevolgd door Will Wiegel. Op 1 februari 2017 is Gerard van Blitterswijk afgetreden als voorzitter en opgevolgd door Jorriena de Jongh.

 

Op 5 maart 2017 is op een druk bezochte inloopmiddag, waarvoor alle Vrienden waren uitgenodigd, afscheid genomen van deze afgetreden bestuursleden. Op deze bijeenkomst is Gerard benoemd tot erelid van beide stichtingen. Ook is afscheid genomen van de bestuursleden Kora Kremer, Joop van Bommel en Henk Bruning. Joop en Henk zijn teruggekeerd als Hoofd van Dienst.

 

Ultimo 2017 bestaat het bestuur uit:

 

Voorzitter                                                         Jorriena de Jongh

Penningmeester                                              Wil Wiegel

 

met als Hoofden van Dienst:

HvD verhuur/’front office’                               Paul Boom

HvD eigen evenementen                                  Carla Assenberg

HvD dagelijks beheer                                      Willem de Hoog

HvD huishoudelijke dienst                              Aafke Geuvers

HvD technische dienst                                     Joop van Bommel

HvD administratie                                            Henk Bruning

HvD communicatie/PR                                    vacature

 

 

Het bestuur met de Hoofden van Dienst is driemaal bijeen geweest voor een algemene bestuursvergadering en heeft daarnaast vier bestuursvergaderingen gehouden in klein comité voor de continuering van diverse activiteiten.

 

Op 1 januari 2017 is Theet Bertens benoemd tot Hoofd van Dienst eigen evenementen. Per begin juli heeft zij zich teruggetrokken en is Carla Assenberg haar opgevolgd.

 

Vrijwilligers

De hele organisatie van het Cultureel Centrum Kerk aan de Ring wordt gedragen door vrijwilligers. Gedurende 2017 waren dit de drie bestuursleden samen met de Hoofden van Dienst en circa 20 overige vrijwilligers. In de kerk is op 29 september een bijeenkomst gehouden voor alle vrijwilligers ter kennismaking met de nieuwe voorzitter en penningmeester.

Bij alle evenementen zijn de vrijwilligers betrokken en assisteren zij bij voorbereiding en uitvoering. Deze inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven en in november heeft Cultureel Centrum Kerk aan de Ring de aanmoedigingprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2017 gewonnen. Tijdens een gezellig samenzijn in een stampvolle zaal van het Droogdok ontving het bestuur uit handen van de burgemeester de bijbehorende plaquette en een geldbedrag.

 

Vrienden van de Kerk aan de Ring

Ultimo 2016 waren er 179 donateurs van de stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring. Aan alle Vrienden werd in december 2017 een e-mailbericht verstuurd met een kerstgroet, een terugblik op 2017 en een uitnodiging om de vriendenbijdrage voor 2018 te betalen. Verspreid over het jaar moest een aantal Vrienden via e-mail en briefpost herinnerd worden aan de vriendenbijdrage over 2016. Uiteindelijk werden twee Vrienden geroyeerd wegens het niet betalen van de bijdrage over 2016. Zes Vrienden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Eén lidmaatschap werd beëindigd wegens overlijden. In de loop van het jaar hebben zich acht nieuwe Vrienden aangemeld, waardoor het aantal Vrienden 178 bedroeg per einde 2017.

 

Gedurende het gehele jaar zijn de Vrienden per e-mail (of briefpost) op de hoogte gebracht van de activiteiten die door ons zelf zijn georganiseerd, waaronder de Kunstmarkt in de eerste week van juli, het zomerconcert met Mónica Coronado en Manito op 2 september en de Family Fair op 28 oktober. Ook voor de vijf optredens van Ynke & FRIENDS zijn alle Vrienden per e-mail (of briefpost) geïnformeerd.

 

Verhuur van de kerk voor evenementen

De kerk is elke woendag verhuurd geweest aan pianoschool Ynke van der Wagt voor pianostudie en pianoles aan kinderen en volwassenen. Ook de in maart 2016 gestarte uitvoeringen van Ynke & FRIENDS zijn in 2017 voortgezet, verspreid over het jaar vijf optredens in totaal. Hierbij speelden diverse afgestudeerde musici maar ook nog aan een conservatorium studerende leerlingen stukken uit het klassieke repertoire. De recensies zijn zodanig positief dat dit programma in 2018 is voortgezet.

 

Georganiseerd door de Stichting Concerten Hellevoetsluis zijn er zes zondagochtend koffieconcerten gehouden, waarvan drie in het voorjaar en drie in het najaar.

 

De nieuwjaarsreceptie van Watersport Vereniging Haringvliet en de nieuwjaarsreceptie van de Stichting Pameijer zijn begin januari in de kerk gehouden.

 

Zowel in februari als in december vond er een yoga workshop plaats.

 

Een slijterij heeft voor haar clientèle driemaal een whiskyproeverij georganiseerd, in mei en tweemaal in november. Daarnaast nog een wijnproeverij in november.

 

In juni werd een burgerlijk huwelijk voltrokken, waarbij het kerkgebouw dienst doet als huis van de burgerlijke gemeente en de BABS de plechtigheden voltrekt.

 

In oktober werd in samenwerking met de Rotary een benefietconcert gehouden.

 

In november werd de kerk verhuurd voor een ‘Brocante aan de Ring’, met twaalf kramen vol brocante artikelen.

 

In december werd een high tea gehouden, met de kerk geheel in kerstsfeer.

 

Daarnaast werd de kerk diverse malen verhuurd aan gezelschappen voor workshops, party’s, recepties, en fotoshoots.

 

In de week voorafgaande aan Kerstmis is de kerk vier dagen verhuurd geweest aan Agape, voor het organiseren van een herberg, waarbij vrije inloop was, spelletjes gedaan konden worden en de dag steeds besloten werd met een gezamenlijke maaltijd.

 

De kerk is zesmaal gratis ter beschikking gesteld voor stiltebijeenkomsten, op de zondagochtend.

Programmering in eigen beheer

De dit jaar weer in ere herstelde Kunstmarkt werd op 7 juli officieel geopend door mevr Den Brok, wethouder Cultuur van de gemeente Hellevoetsluis. Het evenement was een groot succes, zowel organisatorisch als cultureel: verdeeld over vrijdagavond 7 juli en het weekeinde van 8 en 9 juli waren er 22 kunstenaars ondergebracht in kramen, deels in het kerkgebouw, deels in gehuurde pagodetenten in de tuin van ons complex. Ook ontvingen we veel lof van zowel de exposanten als van de in grote getale opgekomen bezoekers voor het mooie en diverse aanbod van de diverse culturele ambachten van de exposanten.

 

Het zomerconcert heeft plaatsgevonden op 2 september. Een waarlijk avondje Spaans temperament met de uit Barcelona afkomstige zangeres Mónica Coronado begeleid door Manito op de gitaar. Het optreden werd door het publiek hoog gewaardeerd.

Projecten/onderhoud

 

Ook dit jaar is door Monumentenwacht, na de jaarlijkse inspectie van het gebouw, een rapport opgesteld met aanbevelingen voor reparaties aan het kerkgebouw. In overleg met de eigenaar van het kerkgebouw, de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis (PgH) is het programma voor dit jaar opgesteld en uitgevoerd. Zo werden de afzaten (onderdorpels) van de raamopeningen volledig vernieuwd en werden alle daken geïnspecteerd en waar nodig van nieuwe leien voorzien.

En tegenvaller was dat er in augustus plotseling een gat in de keukenvloer viel waardoor een kostbare reparatie nodig bleek. Die gelegenheid is meteen benut om de bestaande gedateerde keukenkastjes te vervangen.

Als gevolg van deze werkzaamheden moest het behandelen van de binnenmuren met de inmiddels aangeschafte vochtdoorlatende coating uitgesteld worden tot 2018.

 

In het kader van NLdoet is door eigen vrijwilligers samen met een viertal behulpzame scholieren de gehele zoldervloer schoongemaakt en ‘verlost’ van de hinderlijke clustervliegen. Alle daarbij gemaakte kosten inclusief de huur van een hoogwerker zijn daarbij door NLdoet (Oranjefonds) vergoed.

 

Het steeds beter inregelen van de in 2015 aangeschafte ‘Toon’ en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen gaan z’n vruchten afwerpen: Over het jaar 2017 kregen we van Eneco Є1800 terug op het betaalde voorschot als gevolg van verminderd verbruik van elektriciteit en aardgas.

 

Door eigen vrijwilligers is regelmatig onderhoud gepleegd aan verlichting en is de noodverlichting periodiek getest. In augustus is door een gespecialiseerd bedrijf de bliksembeveiliging en de veiligheidsaarding geïnspecteerd. Beide zaken werden in orde bevonden.

 

Website

Cultureel Centrum Kerk aan de Ring heeft een website www.kerkaandering.nl in eigen beheer, die wordt bijgehouden door Teun Lageweg. De website wordt steeds aangepast met actuele informatie over evenementen, jaarverslag en overige informatie om zo te voldoen aan de eisen van de belastingdienst voor instellingen met een Anbi-status. Thans zijn de jaarrekening van de Vrienden van de Kerk aan de Ring en het jaarverslag over 2017 te lezen op de website.

Donaties

Met hun vriendenbijdrage over 2017 hebben de Vrienden van de Kerk aan de Ring in totaal Є4400 bijgedragen. Stichting Bevordering Eigen Woningbezit Hellevoetsluis heeft een donatie gedaan van Є2000. Deze donaties komen geheel ten goede aan het behoud van het gebouw.

Financiële rapportage

Het penningmeesterschap werd uitgevoerd door het duo Will Wiegel en Henk Bruning, waarbij het dagelijks beheer van de bankrekeningen en het kasboekbetalingsverkeer door Will worden verzorgd, terwijl de financiële rapportage door Henk wordt uitgevoerd. Peter Kremer is adviseur van de financiële commissie.

 

De concept-jaarstukken worden opgestuurd naar accountant Arnold van Bochove voor controle en advies, waarna hij het verslag consolideert en tot boekjes verwerkt.

 

 

 

 

 

Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring

 

 

 

 

Balans per 31 december

 

2017

2016

 

Realisatie

Realisatie

Actief

 

 

Vorderingen

460

0

Liquide middelen

29.266

29.515

Totaal

29.726

29.515

 

 

 

Passief

 

 

Algemene reserve

29.726

29.515

Schulden

                                     0

                                     0

Totaal

29.726

29.515

 

 

 

Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring

 

 

 

 

Exploitatierekening

2017

2016

 

Realisatie

Realisatie

 

 

 

Donaties

4.655

6.386

Overige opbrengsten

124

124

Totaal

4.779

6.510

 

 

 

Overige kosten

4.586

2.999

Resultaat

211

3.511

Totaal

4.779

6.510

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

De Stichtingen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24351638/24351647