Jaarverslag 2016/ANBI

 

 Jaarverslag 2016

 

Personalia

 Terugkijkend op het afgelopen jaar overheerst bij ons de verslagenheid en het verdriet om het plotselinge overlijden op 13 juli j.l. van Aart de Ruiter, onze vriend, bestuurlid van de stichtingen en Vriend van de stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring. Op de avond van zijn overlijden zijn we als vrijwilligers samengekomen in de kerk om te rouwen om Aart en hem te gedenken. Hij is ook vanuit onze kerk begraven waarbij alle aanwezigen een erehaag hebben gevormd toen de kist met zijn lichaam de kerk uit werd gedragen.Ook ontviel ons Martina van Rhee, de vrouw van Hugo van Rhee, die als vrijwilliger aan onze kerk is verbonden. Ook haar uitvaartdienst werd gehouden in de Kerk aan de Ring. Dit jaar zijn ook overleden Cees Spanjer en Bas van Noordennen, beiden vrijwilliger van de Kerk aan de Ring.Daarnaast zijn van de grote groep donateurs die als Vriend verbonden zijn aan de Kerk aan de Ring drie Vrienden in 2016 overleden.

 

Bestuur
Het bestuur bestaat ultimo 2016 uit 6 leden, te weten:

Voorzitter Gerard van Blitterswijk

Penningmeester Martin van Blijswijk

Secretaris Hans Meerman (tevens vertegenwoordiger PgH)

Lid Joop van Bommel (onderhoud en projecten)

Lid Kora Kremer (eigen evenementen)

Lid Henk Bruning (financiële rapportage)

 

In april 2015 is Martin van Blijswijk toegetreden tot het bestuur en heeft de positie van penningmeester overgenomen van Aart de Ruiter. Aart is bestuurslid met bijzondere opdracht gebleven tot aan zijn overlijden.

Vanwege gezondheidsredenen is Gerard van Blitterswijk in de eerste maanden van het jaar tijdelijk teruggetreden als voorzitter en heeft Joop van Bommel de taak van voorzitter op zich genomen.

Vanwege familieomstandigheden heeft Kora Kremer haar werkzaamheden voor het bestuur noodgedwongen moeten verminderen.

Het bestuur is viermaal bijeen geweest voor een algemene bestuursvergadering en heeft daarnaast ook twee bestuursvergaderingen gehouden in klein comité voor de continuering van diverse activiteiten. Ook is er een aparte bijeenkomst gehouden over het voorstel om de organisatiestructuur te wijzigen, het terugbrengen van het aantal bestuursleden en de introductie van Hoofden van Dienst met grotere bevoegdheid.

Per 1 januari 2017 is deze nieuwe werkwijze van kracht geworden.In de afgelopen maanden heeft een aantal mensen zich bereid verklaard om bestuurslid of Hoofd van Dienst te worden, waardoor thans alle vacatures zijn ingevuld.

 

Vrijwilligers
De hele organisatie van het Cultureel Centrum Kerk aan de Ring wordt gedragen door vrijwilligers. Gedurende 2016 waren dit de zeven bestuursleden samen met 30 overige vrijwilligers. In de kerk is op 11 november een inloopmiddag gehouden voor alle vrijwilligers met partner onder genot van hapjes en drankjes.

 

Vrienden van de Kerk aan de Ring
In 2015 is besloten om de communicatie met de Vrienden niet langer per briefpost maar via e-mailberichten te onderhouden. Daartoe is in het vierde kwartaal van 2015 een project gestart om de bestaande e-mailadressen te controleren op juistheid en de (circa 100) ontbrekende e-mailadressen te achterhalen. In het begin van 2016 is dit project afgerond waardoor thans de e-mailadressen van 97% van de Vrienden bij ons bekend zijn. In december 2016 werd een e-mailbericht verstuurd naar alle Vrienden met een terugblik op 2016 en een uitnodiging om de vriendenbijdrage voor 2017 te betalen. Naar een aantal Vrienden werd een separaat e-mailbericht verstuurd met een herinnering om de vriendenbijdrage over 2016 alsnog over te maken.

Gedurende het gehele jaar zijn de Vrienden per e-mail op de hoogte gebracht van de activiteiten die door ons zelf zijn georganiseerd, waaronder het concert met Grades of Colour op 12 maart, het optreden van de Losbandigen op 23 april, het fadoconcert op 22 oktober en het kerstconcert op 17 december. Ook voor de vijf optredens van Ynke & FRIENDS zijn alle Vrienden per e-mail geïnformeerd.Ultimo 2015 hadden wij 184 donateurs van de stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring. In 2016 moesten drie Vrienden geroyeerd worden die ondanks diverse verzoeken hun bijdrage 2015 niet hadden betaald. Eén lidmaatschap werd beeindigd wegens overlijden. Vijf Vrienden zegden hun lidmaatschap op wegens verhuizing buiten Hellevoetsluis. Tenslotte konden wij vier nieuwe Vrienden verwelkomen, waardoor wij 179 Vrienden hadden per einde 2016.

 

Verhuur voor evenementen
De kerk is twee dagen in de week verhuurd geweest aan pianoschool Ynke van der Wagt voor pianostudie en pianoles aan kinderen en volwassenen. In maart heeft Ynke een proef genomen met een optreden van Ynke & FRIENDS, waarbij diverse afgestudeerde musici maar ook nog aan een conservatorium studerende leerlingen stukken uit het klassieke repertoire speelden. De recensies waren dermate positief dat er nog vier optredens zijn gehouden en dat het programma in 2017 zal worden voortgezet. Zoals een enthousiaste luisteraar eens uitriep: "Podium Witteman aan het Haringvliet.”

Er zijn zes zondagmorgen-koffieconcerten gehouden, georganiseerd door de Stichting Concerten Hellevoetsluis, waarvan drie in het voorjaar en drie in het najaar.

De nieuwjaarsreceptie van Watersport Vereniging Haringvliet en de nieuwjaarsreceptie voor de Stichting Pameijer zijn begin januari in de kerk gehouden.

De kerk is diverse malen verhuurd aan gezelschappen voor recepties, verjaardagen, reünies, of vergaderingen.

Driemaal is de kerk verhuurd voor een uitvaart en condoleancegelegenheid.

De gemeente heeft de kerk in oktober gehuurd voor een wijkvoorlichting.

In augustus werd de kerk verhuurd voor een synthesizerconcert.

In augustus trad Robert Vrijland op in het kader van kunstcircuit Penta College.

In maart werd de kerk verhuurd voor een ‘workshop’ voor bloemschikken en in december voor het maken van kerststukjes.

In december vond er een Lets Go Yoga workshop plaats.

In september was er een tweedehandskledingverkoop en in november werd de kerk verhuurd voor een ‘Brocante aan de Ring’.

Een slijterij heeft driemaal een whiskyproeverij georganiseerd voor haar clientèle in juni, november en december en een wijnproeverij in november.

In oktober werd tijdens een whiskyproeverij de film ‘Angels share’ vertoond.

De kerk is achtmaal gratis ter beschikking gesteld voor stiltebijeenkomsten, op de zondagochtend.

Dit jaar liep de vergunning af om het kerkgebouw in te zetten als huis van de burgerlijke gemeente om een huwelijk te voltrekken of een geregistreerd partnerschap. We hebben besloten om deze vergunning te laten verlengen voor een nieuwe periode van twee jaar, zodat we een ruimte kunnen aanbieden voor achtereenvolgens de voltrekking van de plechtigheden door de BABS van de gemeente, daarna eventueel de kerkelijke inzegening door een predikant en tenslotte voor het houden van een receptie, geheel overeenkomstig de wensen van het bruidspaar.

 

Programmering in eigen beheer
In maart werd in de kerk een optreden van Grades of Colour uitgevoerd.

In april kon meegezongen worden tijdens het concert van De Losbandigen.

De Kunstmarkt kon dit jaar geen doorgang vinden.

Het als zomerconcert ingeroosterde fadoconcert heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 22 oktober. Net als in 2015 traden voor ons op een Portugese fadogroep uit Lissabon, bestaande uit de zangeres Sara Paixão begeleid door de gitaristen Miguel Conçalves en Ricardo Martins. Hoewel de kerk niet uitverkocht was – zoals bij het vorige fadoconcert –, was het concert wederom een groot succes.

Dit jaar werd er op 17 december een geslaagd kerstconcert gehouden door Fiori Musicali onder leiding van Sietse van Wijgerden en met medewerking van een instrumentaal ensemble. De opkomst viel ons enigszins tegen.

 

Projecten/onderhoud
Door Monumentenwacht is, na de jaarlijkse inspectie van het gebouw, een rapport opgesteld met aanbevelingen voor reparaties aan het kerkgebouw. Omdat de PgH eigenaar is van het gebouw, is met de kerkrentmeesters van het kerkbestuur overleg gehouden over de aanbevelingen van dit rapport en voor de fasering in de tijd. Daarnaast zijn de vluchtdeuren aangepast aan de eisen van deze tijd en voorzien van vluchtsluitingen om de deuren sneller te kunnen openen in geval van nood. De voorbereidingen voor het behandelen van de binnenmuren zijn afgerond en in overleg met de verfproducent is inmiddels een vochtdoorlatende coating aangekocht. Deze zal in de loop van 2017 worden aangebracht, waardoor de binnenmuren weer een egale kleur zullen krijgen.

Er is een nieuw podium aangeschaft, dat handiger in gebruik is dan het oude en dat het mogelijk maakt om de vleugel op het podium te rijden in plaats van te tillen zoals bij het oude podium, waardoor minder vrijwilligers hiermee bezig zijn en bovendien onder veel aangenamere arbeidsomstandigheden en met minder risico op beschadiging van het kostbare instrument.

Om het werk van de vrijwilligers nog verder te vergemakkelijken zijn ook vijf zware buffettafels vervangen.

Op een maandagochtend in maart bleek ineens de gietijzeren buitenbrievenbus verdwenen. Voorlopig is een nieuwe moderne RVS brievenbus geïnstalleerd aan de gevel van de kerk. Bericht van vermissing is ingediend bij de politie.

Het steeds beter inregelen van de in 2015 aangeschafte ‘Toon’ gaat z’n vruchten afwerpen: Over het jaar 2016 kregen we van Eneco bijna

Є 1000 terug op het betaalde voorschot als gevolg van verminderd verbruik van elektriciteit en aardgas. Door een gespecialiseerd onderzoeksbureau is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden tot verdere energiebesparing. Er zijn diverse projecten geïdentificeerd, waarvan het ‘laaghangende fruit’ al is geoogst, zoals de installatie van LED lampen en het dichtkitten van kieren, waardoor veel warmte verloren ging. Door eigen vrijwilligers wordt regelmatig onderhoud gepleegd aan verlichting en is de noodverlichting periodiek getest. De brandblussers zijn door een gecertificeerd bedrijf gecontroleerd en waar nodig vervangen.

 

Website
Cultureel Centrum Kerk aan de Ring heeft een website www.kerkaandering.nlin eigen beheer, die wordt bijgehouden met actuele informatie over evenementen. De website wordt steeds aangepast met jaarverslag en overige actuele informatie om zo te voldoen aan de eisen van de belastingdienst voor instellingen met een Anbi-status. Vanaf 2013 zijn de jaarrekeningen van de Vrienden van de Kerk aan de Ring en de bijbehorende jaarverslagen te lezen op de website.

 

Donaties
Met hun vriendenbijdrage over 2016 hebben de (179) Vrienden van de Kerk aan de Ring in totaal Є 4600 bijgedragen. De Stichting Eigenwoningbezit Hellevoetsluis heeft een donatie gedaan van Є 2000 en van Shell ontvingen wij een bijdrage van Є 300. Daarnaast heeft een Vriend van de Kerk aan de Ring een donatie gedaan van Є100 en we mochten een donatie ontvangen van de erfgenamen van overleden Vrienden van de Kerk aan de Ring ter grootte van Є 2500.

 

Financiële rapportage
Het penningmeesterschap werd uitgevoerd door het duo Martin van Blijswijk en Henk Bruning, waarbij het dagelijks beheer van de bankrekeningen en het kasboekbetalingsverkeer door Martin van Blijswijk worden verzorgd, terwijl de financiële rapportage door Henk Bruning wordt uitgevoerd. Peter Kremer is adviseur van de financiële commissie. De concept-jaarstukken worden opgestuurd naar accountant Arnold van Bochove voor controle en advies, waarna hij het verslag consolideert en tot boekjes verwerkt.

 

Hellevoetsluis, mei 2017

Namens het bestuur,

Hans Meerman, secretaris

 

Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring

 

 

 

 

Balans per 31 december

 

2016

2015

 

Realisatie

Realisatie

Actief

 

 

Vorderingen

0

0

Liquide middelen

29.515

26.003

Totaal

29.515

26.003

 

 

 

Passief

 

 

Algemene reserve

29.515

26.003

Schulden

                                     0

                                     0

Totaal

29.515

26.003

 

 

 

Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring

 

 

 

 

Exploitatierekening

2016

2015

 

Realisatie

Realisatie

 

 

 

Donaties

6.386

4.700

Overige opbrengsten

124

234

Totaal

6.510

4.934

 

 

 

Overige kosten

2.999

0

Resultaat

3.511

4.934

Totaal

6.510

4.934

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

De Stichtingen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24351638/24351647